Všeobecné podmienky a súhlas so spracovaním osobných údajov


Predmetom zmluvy je objednanie služby fotenia priestorov a pozemkov za účelom tvorby webovej prezentácie 3D virtuálnej prehliadky nehnuteľnosti.


Obchodné podmienky 3D-virtualne-prehliadky.sk platia pre vytvorenie objednávky na internetovom portáli 3D-virtualne-prehliadky.sk. Ich účelom je vymedziť a spresniť práva a povinnosti poskytovateľa (dodávateľa) na strane jednej a objednávateľa (spotrebiteľa, zákazníka) na strane druhej.


Prevádzkovateľom internetového portálu 3D-virtualne-prehliadky.sk je FLEXIWEBY s. r. o., Cementárenská 3273/40, 900 31 Stupava. IČO: 47 044 748. DIČ: 2023717410, Číslo účtu: 2929891462/1100. Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  117432/B, registrovaná Okresný súd Bratislava I


Všetky zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej Republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami 3D-virtualne-prehliadky.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade ak je zmluvnou stranou právnická osoba  riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami  zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


Chránime Vaše údaje.


Objednávateľ, pokiaľ ide o fyzickú osobu, je povinný poskytnúť poskytovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu fotenia nehnuteľnosti vrátane PSČ, fakturačnú adresu,  číslo telefónu a e-mailovú adresu. Pokiaľ ide o právnickú osobu, objednávateľ musí uviesť svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane  PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.


Všetky spomínané údaje sú nevyhnutné pre správny priebeh plnenia objednávky  a vystavenie zmluvy o tvorbe 3D virtuálnej prehliadky. Používajú sa k vytvoreniu zmluvy o vytvorení prehliadky,  daňových dokladov, distribúcii a všetkých ďalších úkonov  nevyhnutných pre spracovanie plnenia medzi poskytovateľom a objednávateľom. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri poskytovateľa a v žiadnom prípade sa neposkytujú žiadnym tretím subjektom. Výnimku tvoria iba subjekty ako: prevádzkovateľ webhostingu a externý účtovník. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky tvorby virtuálnej prehliadky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Vytvorením objednávky na tvorbu 3D virtuálnej prehliadky nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári za účelom poskytnutia služby tvorby virtuálnej prehliadky, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov.

Pokiaľ si objednávateľ praje zrušiť objednávku tvorby prehliadky, informuje o tom poskytovateľa mailom. Ten následne jeho objednávku zruší. V prípade, že sa objednávateľ rozhodne vymazať svoju mailovú adresu z databázy poskytovateľa, môže o to požiadať emailom poskytovateľa na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Objednávateľ pri používaní internetovej stránky www.3D-virtualne-prehliadky.sk súhlasí so zhromažďovaním a používaním údajov o ňom a jeho objednávkach v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Objednávateľ  poskytuje túto skutočnosť na dobu určitú a po dobu 1 rok po dodaní objednanej služby. Pravidlá zaobchádzania s údajmi sú uvedené v zákone.


Ceny.


Ceny uvedené na stránke 3D-virtualne-prehliadky.sk sú konečné. Poskytovateľ nie je platcom DPH. Cena 3D virtuálnej prehliadky sa odvíja od rozlohy fotografovanej plochy a od typu nehnuteľnosti. V cene prehliadky je 3 mesačný hosting na serveroch Matterport. Každý ďalší mesiac hostingu navyše je spoplatnený sumou 20 €. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Ak je miesto fotenia 3D prehliadky mimo Bratislavy 15 a viac kilometrov, poskytovateľ si môže účtovať k  tvorbe 3D virtuálnej prehliadky dopravné náklady. O výške dopravných nákladov sa poskytovateľ a objednávateľ dohodnú ešte pred samotnou tvorbou 3D virtuálnej prehliadky.


Objednanie 3D virtuálnej prehliadky.


Poskytovateľ dodáva predmet objednávky objednávateľovi na základe riadne vyplneného objednávkového formulára. Podmienkou riadneho vyplnenia je uvedenie všetkých potrebných náležitostí a údajov. Poskytovateľ je povinný potvrdiť objednávku vhodným spôsobom - telefonicky alebo mailom.


Akt uzatvorenia zmluvy je akceptácia objednávky tvorby 3D virtuálnej prehliadky. Objednávateľ bude o tomto upovedomení potvrdením objednávky. V prípade zmien v objednávke objednávateľ oboznámi prevádzkovateľovi zmeny (telefonicky, mailom). Zmluvné podklady sú uvedené v štátnom, t.j. slovenskom jazyku a podpisujú sa osobne pri fotení objektu (nehnuteľnosti).


Dodacie podmienky


Poskytovateľ telefonicky alebo iným vhodným spôsobom kontaktuje objednávateľa a dohodne si s ním možný miesto, dátum a čas fotenia 3D virtuálnej prehliadky. V prípade, že sa vyskytne  nepredvídateľný problém, poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu fotenia. O tejto skutočnosti však včas informuje objednávateľa vhodným spôsobom (telefonicky alebo mailom). V prípade, že plnenie objednávky nie je možné. Poskytovateľ oboznámi objednávateľa s touto skutočnosťou a navrhne alternatívny termín, prípadne zrušenie objednávky.

Pred fotením nehnuteľnosti objednávateľ podpíše poskytovateľovi zmluvu o tvorbe 3D virtuálnej prehliadky a v hotovosti uhradí dohodnutú platbu do rúk poskytovateľa. Poskytovateľ odovzdá objednávateľovi daňový doklad. Po odfotení nehnuteľnosti bude 3D virtuálna prehliadka zverejnená na webovom sídle Matterport a to do 24 hodín od fotografovania. Poskytovateľ informuje objednávateľa o zverejnení 3D virtuálnej prehliadky na webovom sídle s presnou webovou adresou, kde si ju môže objednávateľ pozrieť.

Spôsob platby


Osobne v hotovosti do rúk poskytovateľa pri fotení objektu alebo vopred na bankový účet poskytovateľa pred tvorbou 3D virtuálnej prehliadky.

Záverečné ustanovenia


Poskytovateľ sa zaväzuje, že objednávateľovi dodá 3D virtuálnu prehliadku v rámci dohodnutej dodacej doby, v cene akú mal objednávateľ uvedenú v rezervácii /ak sa nedohodnú na inej cene v rámci alternatívneho riešenia/. Poskytovateľ neručí objednávateľovi za prípadné výpadky serverov spôsobených na strane poskytovateľa služieb hostingu Matterport.
Odoslaním objednávky na tvorbu 3D virtuálnej prehliadky elektronickou formou alebo telefonickou formou objednávateľ súhlasí s obchodnými podmienkami poskytovateľa.